Araki Ryu

From SamuraiWiki
Jump to navigationJump to search

Araki Hidenawa (circa 1584-1638) was trained in Yagyu Shinkage Ryu, Muso Jikiden Eishin Ryu, and others.

Successors

 • 1.Araki Hidenawa
 • 2.Mori Kasuminosuke
 • 3.Yamamoto Kasuke
 • 4.Takeuchi Kuroemon
 • 5.Takahashi Yoshiemon
 • 6.Kozaka Kuroemon
 • 7.Mukai Sajiro
 • 8.Kobayashi Fujizaemon
 • 9.Komine Buntayu
 • 10.Kurihara Gomoji?
 • 11.Suzuki Shunzan
 • 12.Yamato Hyonai?
 • 13.Arai Tomizo
 • 14.Kikuchi Kokutaro
 • 15.Yamato Yatoji
 • 16.Kikuchi Genkichi
 • 17.Suzuki Isematsu
 • 18.Suzuki Seiichiro

References