Nori-hime

From SamuraiWiki
Jump to navigationJump to search
  • Born: 1852
  • Japanese: 典姫 (Nori hime)

Nori-hime was a daughter of Shimazu Nariakira. Born in 1852, she had one older sister, Teru-hime, and one younger sister, Yasu-hime. Nori-hime was married to Shimazu Uzuhiko of the Echizen Shimazu clan.

References

  • "Shiryôhen kaidai shiryô honkoku: Edo dachi ni tsuki oose watashi dome" 「史料編解題・史料翻刻「江戸立二付仰渡留」」, in Kamiya Nobuyuki 紙屋敦之 (ed.), Kinsei Nihon ni okeru gaikoku shisetsu to shakai hen'yô 3: taikun gaikô kaitai wo ou 『近世日本における外国使節と社会変容(3)-大君外交解体を追う-』, Tokyo: Waseda University (2009), p45n74.