Yasuda Motohisa

From SamuraiWiki
Jump to navigationJump to search
 • Birth: 10/19/1918
 • Death: 1/23/1996


Yasuda Motohisa was a noted Kamakura Period scholar, born in Hiroshima prefecture, in Hiroshima city. He graduated Tokyo University with a degree in Japanese history in 1947. After assisting at Tokyo University, he transferred to Hokkaido University where he became an assistant professor of literature. He received his PhD in 1962 from Tokyo University, and he became a professor of literature at Gakushu-in University in Tokyo in 1963. He later served as the university president from 1985-1989.

Publications

 • Shoki Hokensei Kosei, 1950
 • Nihon Shoenshi Gaisetsu, 1957
 • Nihon Zenshi Chusei, 1958
 • Minamoto Yoritomo, 1958
 • Shugo to Jito, 1964
 • Minamoto Yoshiie, 1966
 • Genpei no Soran, 1966
 • Heike no Gunzo, 1967
 • Nihon Rekishi Zenshu 7, 1969
 • Taira Kiyomori, 1971
 • Bushi Sekai no Jomaku, 1973
 • Nihon no Rekishi 7, Insei to Heike, 1974
 • Insei to Heike Kassen, 1975
 • Nihon Shoki no Hokenseido no Kiso Kenkyu, 1976
 • Kamakura Kaifu to Minamoto Yoritomo, 1977
 • Kamakura Shikken Seiji, 1979
 • Kamakura Gokenin, 1981
 • Musashi no Bushidan, 1984
 • Bushi Sekai Keisei no Gunzo, 1986
 • Koshirakawa Joko, 1986
 • Nihonshi Shiryo no Kaiho, 1987
 • Kamakura Jinmei Jiten, 1990

References