Tokugawa Yoshiyori

From SamuraiWiki
Jump to navigationJump to search
  • Titles: Chûnagon, Gonnochûnagon, Gonnodainagon
  • Rank: Junior Second Rank
  • Japanese: 徳川 慶頼 (Tokugawa Yoshiyori)

Tokugawa Yoshiyori was a head of the Tayasu branch family of the Tokugawa clan.

The fifth son of Tokugawa Narimasa, he succeeded his father to become the 8th head of the Tayasu family in 1839. In 1858, he was promoted from Gonnochûnagon, Junior Third Rank, to Gonnodainagon, Junior Second Rank.[1]

References

  • "Shiryôhen kaidai shiryô honkoku: Edo dachi ni tsuki oose watashi dome" 「史料編解題・史料翻刻「江戸立二付仰渡留」」, in Kamiya Nobuyuki 紙屋敦之 (ed.), Kinsei Nihon ni okeru gaikoku shisetsu to shakai hen'yô 3: taikun gaikô kaitai wo ou 『近世日本における外国使節と社会変容(3)-大君外交解体を追う-』, Tokyo: Waseda University (2009), p45n83.
  1. Ishin Shiryô Kôyô 維新史料綱要, vol 3 (1937), 115.