Hajichi

From SamuraiWiki
Jump to navigationJump to search
  • Japanese: 針突 (hajichi)

Tattoos traditionally worn by women in the Amami and Ryûkyû Islands are known as hajichi.

References

  • Ono Masako, Tomita Chinatsu, Kanna Keiko, Taguchi Megumi, "Shiryô shôkai Kishi Akimasa bunko Satsuyû kikô," Shiryôhenshûshitsu kiyô 31 (2006), 244.