Yoshimura Chogi (1763-1821)

  • Born: 1763
  • Died: 1821
  • Titles: 義村王子 (Yoshimura ôji / Prince of Yoshimura)
  • Japanese: 義村朝宜 (Yoshimura Chôgi)

Yoshimura Chôgi was a scholar-aristocrat in the Ryûkyû Kingdom, and served as sessei under King Shô On.

Yoshimura was appointed sessei in 1798.

References

  • Ono Masako, Tomita Chinatsu, Kanna Keiko, Taguchi Megumi, "Shiryô shôkai Kishi Akimasa bunko Satsuyû kikô," Shiryôhenshûshitsu kiyô 31 (2006), 249.