Uto han

From SamuraiWiki
Jump to navigationJump to search
  • Kokudaka: 30,000 koku
  • Japanese: 宇土藩 (Uto han)

Uto domain was a 30,000 koku branch domain of Kumamoto han. Its first lord was Hosokawa Yukitaka, a cousin of Hosokawa Mitsunao, lord of Kumamoto.

References

  • Ono Masako, Tomita Chinatsu, Kanna Keiko, Taguchi Megumi, "Shiryô shôkai Kishi Akimasa bunko Satsuyû kikô," Shiryôhenshûshitsu kiyô 31 (2006), 221.