Matsui Toyoyuki

From SamuraiWiki
Jump to navigationJump to search
  • Other Names: 帯刀 (Tatewaki)
  • Japanese: 松井 豊之 (Matsui Toyoyuki)

Matsui Toyoyuki was a karô to the Hosokawa clan, and the 6th Edo period castellan of Yatsushiro castle in Higo province.

He was succeeded by his son, Matsui Tameyuki.

References

  • Ono Masako, Tomita Chinatsu, Kanna Keiko, Taguchi Megumi, "Shiryô shôkai Kishi Akimasa bunko Satsuyû kikô," Shiryôhenshûshitsu kiyô 31 (2006), 222.