Hashiba Hidekatsu

From SamuraiWiki
Jump to navigationJump to search
  • Birth: 1569
  • Death: 1592
  • Title: Gifu Saishô
  • Distinction: Toyotomi retainer


Hidekatsu was the 2nd son of Miyoshi Yorifusa (Yoshifusa) and was adopted by Toyotomi Hideyoshi.

References