Sho Jun (尚惇)

  • Titles: 大里王子 (Ufuzato wuuji, Ôzato ôji, Prince Ôzato)
  • Other Names: 朝教 (Chôkyô)
  • Japanese: (Shô Jun)

Shô Jun was the third son of King Shô Kô of the Ryukyu Kingdom. He held the title of Prince Ôzato, and succeeded Urasoe Chôki as Sessei in 1852/4.

References

  • Ishin Shiryô Kôyô 維新史料綱要, vol 1 (1937), 357.