Nishinotoin family

  • Japanese: 西洞院家 (Nishinotôin ke)

The Nishinotôin family was a court noble family descended from Emperor Kammu.

References

  • Ono Masako, Tomita Chinatsu, Kanna Keiko, Taguchi Megumi, "Shiryô shôkai Kishi Akimasa bunko Satsuyû kikô," Shiryôhenshûshitsu kiyô 31 (2006), 229.