Naito Okimori

  • Died: 1554
  • Titles: Danjô, Shimotsuke no kami
  • Distinction: Ôuchi retainer


Okimori was the son of Naitô Hiroharu. He was a chief retainer of Ôuchi Yoshioki and Yoshitaka. When Sue Harukata overthrew Yoshitaka, Okimori went along with the latter and died three years later.

References