Murai Sadakatsu

  • Born: 1547
  • Died: 1582
  • Titles: Tenka Shoshidai; Nagato no Kami
  • Japanese: 村井 θ²žε‹ (Murai Sadakatsu)


Sadakatsu served Oda Nobunaga in a largely administrative capacity, being named the chief administrator of Kyoto in 1573.

References