Matsui Tameyuki

  • Other Names: 水主殿 (Suishu dono)
  • Japanese: 松井 営之 (Matsui Tameyuki)

Matsui Tameyuki was a karô to the Hosokawa clan, and the 7th Edo period castellan of Yatsushiro castle in Higo province.

He succeeded his father, Matsui Toyoyuki.

References

  • Ono Masako, Tomita Chinatsu, Kanna Keiko, Taguchi Megumi, "Shiryô shôkai Kishi Akimasa bunko Satsuyû kikô," Shiryôhenshûshitsu kiyô 31 (2006), 222.