Matsudaira Yasuyoshi

From SamuraiWiki
Revision as of 23:34, 17 October 2016 by LordAmeth (talk | contribs) (Created page with "*''Japanese'': 松平 康福 ''(Matsudaira Yasuyoshi)'' Matsudaira Yasuyoshi served as ''rôjû'' from 1763 to 1788. His son Matsudaira Yasusada succ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
  • Japanese: 松平 康福 (Matsudaira Yasuyoshi)

Matsudaira Yasuyoshi served as rôjû from 1763 to 1788. His son Matsudaira Yasusada succeeded him as daimyô.

References

  • Kurushima Hiroshi, “Morisuna, makisuna, kazari teoke, hôki, kinsei ni okeru chisô no hitotsu toshite” 盛砂・蒔砂・飾り手桶・箒 : 近世における「馳走」の一つとして, Shigaku zasshi 95:8 (1986), 1366.