Amakasu Kagetsugu

  • Title: Bingo no Kami

Kagetsugu was active in the service of Uesugi Kagekatsu.

References