| Home | Recent Updates| E-Mail Us | Links | Recommended Reading | Sign the Guestbook | View the Guestbook |

  

BANNERS

Uma Jirushi

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

Date Masamune Hôjô Ujiyasu II Naomasa Imagawa Yoshimoto
Kikkawa Hiroie
1
2
3
4
5
Mogami Yoshiakira
Sanada Yukitaka
Suganuma Sadamitsu Takeda Katsuyori Takeda Katsuyori
6
7
8
9
10

 
1. Date Masamune (1566-1636) Mutsu Daimyô
2. Hôjô Ujiyasu (1515-1571) Daimyô of Izu, Musashi, and Sagami
3. Ii Naomasa (1561-1602) Tokugawa retainer
4. Imagawa Yoshimoto (1519-1560) Daimyô of Suruga and Tôtômi
5. Kikkawa Hiroie (1561-1625) Môri retainer
6. Mogami Yoshiakira (1546-1614) Dewa daimyô
7. Sanada Yukitaka (1512-1574) Shinano daimyô, Takeda retainer
8. Suganuma Sadamitsu (1542-1604) Tokugawa retainer
9, 10 Takeda Katsuyori (1546-1582) Daimyô of Kai and Shinano