| Home | Recent Updates| E-Mail Us | Links | Recommended Reading | Sign the Guestbook | View the Guestbook |

  

BANNERS

Nobori and Hata Jirushi

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

Shimazu Family Shimazu Yoshihisa Shibata Katsuie Tachibana Muneshige Takayama Ukon Takeda Shingen
1
2
3
4
5
6
Takeda Shingen Tokugawa Ieyasu Toda Takatora Tsutsui Junkei Uesugi Family Ukita Hideie
7
8
9
10
11
12

 
1. Shimazu Family Daimyô of Satsuma and Ôsumi
2. Shimazu Yoshihisa (1533-1611) Daimyô of Satsuma and Ôsumi
3. Shibata Katsuie (1530-1583) Oda retainer
4. Tachibana Muneshige (1567-1642) Ôtomo, Toyotomi retainer
5. Takayama Ukon (1552-1615) Oda retainer
6, 7. Takeda Shingen (1521-1573) Daimyô of Kai and Shinano
8. Tokugawa Ieyasu (1542-1616) 1st Tokugawa shôgun
9. Todo Takatora (1556-1630) Oda, Toyotomi, Tokugawa retainer
10. Tsutsui Junkei (1549-1641) Yamato daimyô, Oda-Toyotomi retainer
11. Uesugi Family Daimyô of Echigo and Kozuke
12. Ukita Hideie (1572-1662) Daimyô of Bungo