| Home | Recent Updates| E-Mail Us | Links | Recommended Reading | Sign the Guestbook | View the Guestbook |

  

BANNERS

Nobori and Hata Jirushi

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

Kuroda Nagamasa Kuroda Kanbei Matsudaira Nobukazu Murakami Yoshikiyo Naoe Kanetsugu Niwa Nagahide
1
2
3
4
5
6
Oda Nobunaga Ôtomo Sorin Ouchi Yoshitaka Sakai Tadatsugu Sasa Narimasa Satake Yoshinobu
7
8
9
10
11
12

 
1. Kuroda Nagamasa (1568-1623) Toyotomi, Tokugawa retainer
2.Kuroda Kanbei (1546-1604) Toyotomi, Tokugawa retainer
3.Matsudaira Nobukazu (1548-1632) Tokugawa retainer
4. Murakami Yoshikiyo (1510-1573) Shinano daimyô, Uesugi retainer
5. Naoe Kanetsugu (1570-1619) Uesugi retainer
6. Niwa Nagahide (1535-1585) Oda retainer
7. Oda Nobunaga (1534-1582) One of the 'Three Unifiers'
8. Ôtomo Sorin (1530-1587) Daimyô of Bungo
9. Ouchi Yoshikata (1507-1551) Daimyô of Nagato and Suo
10. Sakai Tadatsugu (1527-1596) Tokugawa retainer
11. Sasa Narimasa (d.1588) Oda, Toyotomi retainer
12. Satake Yoshinobu (1570-1633) Daimyô of Hitachi