| Home | Recent Updates| E-Mail Us | Links | Recommended Reading | Sign the Guestbook | View the Guestbook |

  

BANNERS

Nobori and Hata Jirushi

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

Akechi Mitsuhide Ashikaga Yoshiaki Baba Nobufusa Goto Mototsugu Honda Tadakatsu Hori Hidemasa
1
2
3
4
5
6
Hosokawa Tadaoki Ikeda Nobuteru Ishida Mitsunari Kikkawa Motoharu Kobayakawa Takakage Konishi Yukinaga
7
8
9
10
11
12

 
1. Akechi Mitsuhide (1526-1582) Oda retainer
2. Ashikaga Yoshiaki (1514-1575) Ashikaga Shôgun
3. Baba Nobufusa (1514-1575) Takeda retainer
4. Goto Mototsugu (1560?-1600) Osaka Castle defender
5. Honda Tadakatsu (1548-1610) Tokugawa retainer
6. Hori Hidemasa (1553-1590) Oda, Toyotomi retainer
7. Hosokawa Tadaoki (1536-1584) Toyotomi, Tokugawa retainer
8. Ikeda Nobuteru (1536-1584) Oda, Toyotomi retainer
9. Ishida Mitsunari (1560?-1600) Toyotomi retainer
10. Kikkawa Motoharu (1530-1586) 2nd son of Môri Motonari
11. Kobayakawa Takakage (1532-1597) 3rd son of Môri Motonari
12. Konishi Yukinaga (d.1600) Toyotomi retainer

#2 is of the hata jirushi type.