Home | Sources | Map | Glossary

  

Emperors and Empresses

of Japan

 660BC - 1912AD

 

This is an archive of the original "Emperors" section. For the newest updated version, please see the
Samurai Archives Wiki

Empresses are indicated in italics.

Years indicate span of reign.

Note: This list constitutes the 'offical' record and may not be historically accurate, especially those rulers prior to 400ad.

 

THE PRE-YAMATO (ANCIENT) PERIOD

1. Jimmu Tenno    660-582 BC

2. Suizei    548-511

4. Itoku    510-476

5. Kosho    475-393

6. Koan    392-291

7. Korei    290-215

8. Kogen    214-158

9. Kaika    157-98

10. Sujin    97-30

11. Suinin    29-70ad

12. Keiko    71-130

13. Seimu    131-191

14. Chuai    192-200

Jingo Kogo    209-269 (Regent)

15. Ojin (Hachiman)    270-310

16. Nintoku    313-399

THE YAMATO PERIOD

17. Richu    400-405

18. Hansho    406-410

19. Ingyo    411-453

20. Anko    453-456

21. Yuryaku    456-479

22. Seinei    480-484

23. Kenso    485-487

24. Ninken    488-498

25. Buretsu    498-506

26. Keitai    507-531

27. Ankan    531-536

28. Senkwa    536-539

29. Kimmei    540-571

30. Bidatsu    572-585

31. Yomei    585-587

32. Sujun    588-592

33. Suiko    593-628

34. Jomei    629-641

35. Kokyoku(Saimei)    642-644

36. Kotoku (Taika)    645-654

37. Saimei    655-660

38. Tenchi    661-670

39. Kobun    671-672

40. Temmu    673-685

41. Jito    686-696

42. Mommu    697-706

43. Gemmyo    707-714

THE NARA PERIOD

44. Genshô(Yoro)    715-723

45. Shomu    724-749

46. Koken(Shotoku)    749-758

47. Junin    758-763

48. Shotoku(Koekn)    764-770

49. Konin    770-780

THE HEIAN PERIOD

50. Kammu    781-806

51. Heizei    806-809

52. Saga    809-823

53. Junna    823-833

54. Nimmyo    833-850

55. Montoku    850-858

56. Seiwa    858-876

57. Yozei    877-884

58. Kodo    884-887

59. Uda    887-897

60. Daigo    897-930

61. Suzaku    930-946

62. Murakami    946-967

63. Reizei    967-969

64. Enyu    969-984

65. Kazan    984-986

66. Ichijô    986-1011

67. Sanjo    1011-1016

68. Go-Ichijô    1016-1036

69. Go-Suzaku    1036-1045

70. Go-Reizei    1045-1068

71. Go-Sanjo    1068-1072

72. Shirakawa    1072-1086

73. Horikawa    1086-1107

74. Toba    1107-1123

75. Sutoku    1123-1141

76. Konoye    1141-1155

77. Go-Shirakawa    1155-1158

78. Nijô    1158-1165

79. Rokujô    1165-1168

80. Takakura    1168-1180

81. Antoku    1180-1183

82. Go-Toba    1183-1198

THE KAMAKURA PERIOD

83. Tschimikado    1198-1210

84. Juntoku    1201-1221

85. Chukyo    1221

86. Go-Horikawa    1221-1232

87. Shijo    1232-1242

88. Go-Saga    1232-1242

89. Go-Fukakusa    1246-1259

90. Kameyama    1259-1274

91. Go-Uda    1274-1287

92. Fushimi    1288-1298

93. Go-Fushimi    1298-1301

94. Go-Nijô    1301-1308

95. Hanazono    1308-1318

96. Go-Daigo    1318-1339

THE MUROMACHI PERIOD

97. Go-Murakami    1339-1367

98. Chokei    1368-1383

99. Go-Kameyama    1383-1392

(Northern Court)

  Kogen    1331-1335

  Komyo    1336-1347

  Suko    1348-1351

  Go-Kogen    1352-1370

  Go-Enyu    1371-1372

100. Go-Komatsu    1392-1412

101. Shoku    1412-1427

102. Go-Hanazone    1428-1463

103. Go-Tsuchimakao    1464-1499

104. Go-Kashiwabara    1500-1525

105. Go-Nara    1526-1556

106. Ogimachi    1557-1585

107. Go-Yozei    1586-1610

THE EDO PERIOD

108. Gomizune-e    1611-1629

109. Meisho    1629-1643

110. Go-Komyo    1643-1653

111. Go-Sai-in    1654-1662

112. Reigen    1663-1686

113. Higashiyama    1687-1709

114. Nakamikado    1709-1735

115. Sakuramichi    1735-1746

116. Momozono    1747-1761

117. Go-Sakuramachi    1762-1770

118. Go-Momozono    1770-1778

119. Kokaku    1779-1816

120. Ninko    1817-1845

121. Komei    1846-1867

122. Meiji    1868-1912