(HOME)

Akechi

Amako
(1400-1610)

Gamou

Go-Hôjô

Hosokawa

Imagawa

Maeda

Mori
(1148-1625)

Nagao

Sanada
(1500-1650)

Shimazu
(1280-1640)

Takeda
(1493-1582)

Tokugawa

Ukita