ASHIKAGA
SHÔGUNATE

#
Shôgun
Life
Reign
Notable Kanrei
1 Takauji 1305-13581338-1358
2Yoshiakira1330-13671359-1367
3Yoshimitsu1358-14081368-1394
Hosokawa Yoriyuki
4Yoshimochi1386-14281394-1423
5Yoshikazu1407-14291423-1425
4*Yoshimochi1386-14281425-1428
6Yoshinori1394-14411429-1441Hosokawa Mochoyuki
7Yoshikatsu1434-14431441-1443
8Yoshimasa1436-14901443-1473Hosokawa Katsumoto
9Yoshihisa1465-14891473-1489
10Yoshitane1466-15231490-1493
11Yoshizumi1480-15111493-1508Hosokawa Masamoto
10*Yoshitane1466-15231508-1521
Oûchi Yoshioki
12Yoshiharu1511-15501521-1546Hosokawa Harumoto
13Yoshiteru1536-15651546-1565
14Yoshihide1564-1568
1568
15 Yoshiaki 1537-15971568-1573

 
*Repeat reign